daily prayer reason

everyday prayer
7 for everyday prayer